Artikel 1 – Identiteit

Dit zijn de algemene voorwaarden van Soof-Juliët

Naam ondernemer: Soof-Juliët
Adres: Meliestraat 52,5251 EJ Vlijmen
E-mailadres: Soofjuliet@gmail.com

KvK-nummer: 76066118

 BTW-nummer: NL003037223B54

 

Artikel 2 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan ​​onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachtelijke- of beroepsactiviteit;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – inclusief ook begrepen e-mail – dat een consument van Soof-Juliët in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging van gebruik gedurende een periode die is uitgevoerd op het doel waarvoor de informatie is bedoeld, en de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie maakt mogelijk;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Soof-Juliët en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één van meer technieken voor communicatie op afstand;
 7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat een consument en Soof-Juliët gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Soof-Juliët en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Soof-Juliët en een consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld op de wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Soof-Juliët voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden genomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden genomen toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit chemische in het aanbod vermeld.
 2. Kennelijke vergissingen van kennelijke fouten in het aanbod van producten binden Soof-Juliët niet.
 3. Elk aanbod bevat bepaalde informatie die voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaardbare van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de gezamenlijk gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft, bevestigd Soof-Juliët onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Soof-Juliët zal verschijnen bij het leveren van het product aan de consument de volgende informatie verschaffen:
 4. het e-mailadres van Soof-Juliët waar de consument bijvoorbeeld met terecht klachten kan;
 5. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het onduidelijk zijn van het herroepingsrecht;
 6. de prijs met betaalbaar van alle belastingen van het product, voor zover van toepassing de kosten van levering en de wijze van betaling, aflevering van uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Soof-Juliët mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet verplicht tot opgave van zijn reden(en).
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een eerdere door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, van:

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken; het uitgangspunt is dat de consument het product slechts mag behandelen en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product, omdat het een manier is om met het product om te gaan en verder te gaan dan toegestaan ​​in lid 1.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op een dubbelzinnige wijze aan Soof-Juliët.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 waardevolle melding, stuurt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een geselecteerde van) Soof-Juliët. Dit hoeft niet als Soof-Juliët heeft het product zelf af te halen aangeboden. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de deur Soof-Juliët voorziene instructies.
 4. Het risico en het bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt ​​de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Verdere verplichte informatie over het retourneren van een product staat vermeld op de website.
 7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 8. Als de consument slechts een deel van de bestelling retour zendt, dan hoeven de eventuele leveringskosten niet te worden betaald door Soof-Juliët.

Artikel 9 – Verplichtingen van Soof-Juliët bij herroeping

 1. Soof-Juliët vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Soof-Juliët in rekening gebracht voor het gekozen product, onverwijld maar binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
 2. Soof-Juliët gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 

Artikel 10 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod variabele duur worden de prijzen van de producten aangeboden niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Het in het aanbod van producten dure prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Soof-Juliët staat er voor dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod specificaties, aan de passende eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst omvattende wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften .
 2. Er kan in ieder geval geen aanspraak op welke onder lid 1 van dit artikel worden gemaakt (i) bij beschadiging door opzet of door nalatigheid, (ii) bij normale slijtage en/of (iii) bij beschadiging door het niet of niet juist in acht neem van de gebruiksaanwijzing of gebruiksvoorschriften.
 3. Een door Soof-Juliët, diens toeleverancier, fabrikant van importeur verzekerde extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en aanvallen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Soof-Juliët kan doen geldig indien Soof-Juliët is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 4. Onder extra garantie wordt verstaan ​​iedere verbintenis van Soof-Juliët, diens toeleverancier, importeur van producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of bewezen toekent die verder gaat dan waartoe deze gewelddadig verplicht is in het geval dat hij tekortgeschoten is in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. Soof-Juliët zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Levering vindt plaats zolang de voorraad verbruikt.
 3. Het eigendom van geleverde producten gaat over op de consument nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de producten gaat over op het moment van levering aan de consument.
 4. Als de plaats van levering het adres oplevert dat de consument aan Soof-Juliët heeft gemaakt.
 5. De consument dient het juiste adres en e-mailadres te geven aan Soof-Juliët. Ook eventuele verwijzingen die daardoor tijdig worden gegeven te worden aan Soof-Juliët. Als de consument een verkeerd adres heeft voor de levering, dan is dit het risico van de consument.
 6. Soof-Juliët zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 2-7 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
 7. Na ontbinding conform het vorige lid zal Soof-Juliët het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten gebaseerd bij Soof-Juliët tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Soof-Juliët samengesteld vertegenwoordiger, tenzij anders is gekozen.

 

 

Artikel 13 – Betaling

 1. Soof-Juliët biedt de volgende veilige betaalwijzen:

– iDEAL: kopers met een Nederlandse aandelen kunnen inschakelen van iDeal. Deze betaalmethode is tot stand gekomen door de samenwerking van de Nederlandse banken. Het iDeal-betaalsysteem verbindt de meest krachtige online banksystemen en is een betrouwbaar betaalsysteem.

– PayPal: met behulp van PayPal kan de koper geld overmaken van zijn creditcardrekening of PayPal-rekening.

-Creditcard: tijdens het bestelproces kan de koper zijn creditcardnummer en de einddatum van zijn creditcard opgeven. De koper moet er zeker van zijn dat dezelfde naam op de creditcard wordt ingevuld. Daarna volgt het autorisatieproces voor de betaling. De koper hoort of de betaling wel of niet is goedgekeurd.

 1. De koper is gebonden aan de voorwaarden van het door hem/haar gekozen betaalplatform voor de betaling. Soof-Juliët heeft geen macht over deze voorwaarden en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud daarvan.

-Klarna: bij deze betaalmethode kan de klant ervoor kiezen om achteraf te betalen (binnen 30 dagen). Ook kan er gekozen worden om een ​​bestelling boven de €35,- op termijn te betalen. Winkel nu, betaal later.

Artikel 14 – Overmacht

Soof-Juliët en de consument zijn niet gehouden tot het nakomen van enige moeite, zij eventueel gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te ernstig is aan haar schuld, en noch krachten de wet, een rechtshandeling of in het verkeer onmogelijke voor zijn rekening komt.

Artikel 15 – Klachtenregeling

Bij Soof-Juliët ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbare verwerkingstijd vraagt, wordt door Soof-Juliët binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitgebreid antwoord kan verwachten.

Artikel 16 – Overig

 1. Eventuele problemen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden geregeld. Aan bepaalde afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 2. De administratie van Soof-Juliët bevat, behoudt tegenbewijs, als bewijs van de door de consument uitgevoerde aanvragen en/of bestellingen. De consument erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 3. Soof-Juliët heeft de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele aangifte aan u aan een derde over te dragen.
 4. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Soof-Juliët zal alsdan een nieuwe bepalende bepalende ter vervanging van de nietige/vernietigde bepalingen zijn, waarbij zoveel mogelijke strekking van de nietige/vernietigde bepalingen in acht zullen worden genomen.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en jurisdictie

 1. Op overeenkomsten, en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verplichtingen, tussen Soof-Juliët en de consument waarvan deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

TERUG NAAR BOVEN